Vi får ofte spørsmål fra personer som lurer på hvordan deres eiendeler vil bli håndtert den dagen de evt. er ute av stand til å ivareta sine egne interesser, f.eks. på grunn av demens eller annen sykdom. Det bør i slike tilfeller oppnevnes en verge for vedkommende, og ofte oppnevnes barn eller annen nær familie. Vergen vil i stor grad være underlagt Fylkesmannens forvaltning og vergemålslovens bestemmelser.

Da ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013 ble det innført mulighet for fremtidsfullmakt som et nytt, privatrettslig alternativ til vergemål.

Fremtidsfullmakt er i loven definert som «en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Fullmakten kan gjelde både økonomiske og personlige forhold, med visse lovbestemte begrensninger knyttet til personlige forhold. På det økonomiske området er det praktisk at fullmakten omfatter alle dagligdagse gjøremål. Videre bør det bl.a. reguleres om fullmektigen skal ha adgang til å gjennomføre salg av fast eiendom, og i hvilken utstrekning fullmektigen skal ha anledning til å utdele gaver/forskudd på arv mm.

Det finnes to typer fremtidsfullmakter. De rene fremtidsfullmaktene, som først trer i kraft når fullmaktsgiveren kommer i en tilstand som nevnt ovenfor, og de såkalte vedvarende fremtidsfullmakter som trer i kraft allerede fra opprettelsestidspunktet, og som også skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har mistet sin handleevne.

Formkravene for opprettelse av en fremtidsfullmakt er strenge, og tilsvarende formkravene for opprettelse av testament. Fullmakten må blant annet være skriftlig, bevitnet av to vitner, samt at det må fremgå når fullmakten skal tre i kraft. Alle formkravene som er fastsatt i vergemålsloven må være oppfylt for at fremtidsfullmakten skal være gyldig.

Legeattest bør fremskaffes på opprettelsestidspunktet, særlig i de tilfeller hvor det kan bli tvil om fullmaktsgiver har handleevnen i behold på det tidspunktet fullmakten opprettes.

I visse tilfeller må fremtidsfullmakten også stadfestes av Fylkesmannen.

Det er også viktig å være klar over at det i vergemålsloven er lovfestet en representasjonsrett for nærstående, som innebærer at ektefelle, samboer, barn, barnebarn eller foreldre, har rett til på familiemedlemmets vegne å foreta økonomiske disposisjoner som gjelder familiemedlemmets bolig og daglige underhold, uten fremtidsfullmakt eller oppnevnelse av verge.

Det finnes maler på fremtidsfullmakter blant annet på www.vergemal.no. Vi anbefaler imidlertid at det søkes juridisk bistand for opprettelse, slik at innholdet i fullmakten er dekkende og gyldig.

Aktuelt

 • Heia Strømsgodset

  • 9. februar 2018

  Fulford Pettersen & Co er også i år stolt av å være sponsor for Strømsgodset.

 • Foreldelse av gjeld

  • 20. november 2017

  Et pengekrav kan falle bort ved oversittelse av visse tidsfrister. Reglene om når et krav faller bort – når kravet foreldes - er omhandlet i lov om foreldelse av fordringer, foreldelsesloven.

 • Innløsning av festetomt

  • 11. august 2017

  Tomtefeste opptar og berører mange. Det er grovt anslått i overkant av 200 000 tomtefesteforhold i Norge, hvor om lag 170 000 gjelder festetomt til bolig- og fritidsformål. Et praktisk tema er festers rett til innløsning av festetomt, som innebærer at festeforholdet avsluttes og tomten overføres fra bortfester til fester slik at fester blir eier og hjemmelshaver til tomten. Denne artikkelen gir en generell introduksjon til tomtefestelovens regler om innløsning.